Έγκριση Χρηματοδότησης Έργου

Νοε 3, 2018 20:11

Έγκριση Χρηματοδότησης Έργου

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας». Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ θα είναι ο Συντονιστής του εταιρικού σχήματος υλοποίησης του έργου.

Επιστροφή

Go to top