Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας

GREEN BMP

Το Βιοχημικό Μεθανογόνο Δυναμικό (BMP) αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο στην έρευνα που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζεται με την παραγωγή βιοαερίου από οργανικά παραπροϊόντα και υπολείμματα μέσω αναερόβια χώνευσης, τόσο από δημόσιους (π.χ. πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) όσο και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. τεχνικές εταιρίες), και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις. Ο περιορισμένος μέχρι σήμερα αριθμός εμπορικών συστημάτων μέτρησης σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος τους για την εφαρμογή ενός πρόσφατα αναπτυχθέντος κοινού, ευρέως χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου, οδήγησαν στην ιδέα της δημιουργίας ενός οικονομικού, έγκυρου και εύχρηστου συστήματος μέτρησης του ΒΜP.Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός νέου, αξιόπιστου και λειτουργικού προϊόντος που θα συμβάλει στην αποτελεσματική μέτρηση του βιοχημικού μεθανογόνου δυναμικού υποστρωμάτων που ενδιαφέρουν τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και τον τομέα της παραγωγής ενέργειας....

Διαβάστε για το έργο

Εταίροι

Τελευταία Νέα

Go to top